Home Skład Rady Fundacji

Skład Rady Fundacji

Przewodniczącym Rady Fundacji jest Jakub Rzucidło

 

Rozdział V. Rada Fundacji

§ 23

 1. Rada składa się od 2 (dwóch) do 5 (pięciu) osób.
 2. Skład Rady pierwszej kadencji jest ustalany z mocy Statutu przez Fundatora.
 3. Osoby prawne reprezentowane są w Radzie przez osoby do takiej reprezentacji upoważnione z mocy odrębnych przepisów prawa.
 4. Po upływie pierwszej kadencji Rady lub w celu uzupełnienia jej składu, członkowie Rady są wybierani przez Fundatora lub osobę o której mowa w § 21 Statutu.
 5. Kadencja Rady trwa 5 (pięć) lat.
 6. Członkowie Rady mogą być w każdej chwili odwołani ze składu Rady przez Fundatora, lub osobę o której mowa w § 21 w razie:

1)    wykonywania działalności, której charakter uniemożliwia należyte wykonywanie funkcji członka Rady,

2)    choroby, ułomności lub utraty sił – powodujących trwałą niezdolność do sprawowania tej funkcji,

3)    przekroczenia 75. roku życia,

4)    nienależytego wypełniania funkcji członka Rady,

5)    istotnego naruszenia postanowień Statutu.

 1. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady, który kieruje jej pracą.
 2. W razie konieczności, szczegółowy tryb działania Rady określa “Regulamin Rady Fundacji”, przyjęty przez Radę.
 3. Członkowie Rady:

1)      nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z członkami Zarządu w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia,

2)      nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej,

3)      za wykonywanie funkcji Członka Rady oraz za udział w posiedzeniach członkowie Rady nie otrzymują wynagrodzenia.

 1. Fundator, przed powołaniem członków Rady Fundacji, odbierze od kandydatów oświadczenia o spełnieniu przez te osoby wymogów określonych w § 23 ust. 9 pkt. 1 i 2 i po powołaniu członków Rady Fundacji przekaże, złożone przez nich oświadczenia, Zarządowi Fundacji.

§ 24

Przewodniczący Rady kieruje pracą Rady oraz reprezentuje ją na zewnątrz oraz wobec Zarządu.

 

§ 25

 1. Osoba przystępująca do Rady w trakcie trwania kadencji, kończy swą działalność w Radzie z dniem upływu tej kadencji. Nie wyklucza to możliwości wybrania tej osoby do Rady na czas trwania następnej kadencji.
 2. Ustanie członkostwa w Radzie następuje z chwilą upływu kadencji, złożenia rezygnacji z pełnienia tej funkcji, odwołania albo śmierci osoby pełniącej tę funkcję.

 

§ 26

 1. Rada jest organem kontroli i nadzoru, odrębnym od organu zarządzającego i nie podlegającym mu w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej lub nadzoru oraz posiada uprawnienia inicjatywne i opiniodawcze.
 2. Rada zbiera się co najmniej raz w roku.
 3. Radę zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu, zgłoszony na piśmie.
 4. Rada podejmuje decyzje w formie uchwał – zwykłą większością głosów, w obecności minimum dwóch jej członków. W razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.
 5. Dla rozpatrzenia sprawy o szczególnym charakterze, posiedzenie Rady może być zwołane w trybie nadzwyczajnym z inicjatywy Zarządu, bądź na pisemny wniosek Przewodniczącego lub przynajmniej dwóch członków Rady.
 6. Nadzwyczajne posiedzenie Rady winno być zwołane nie później niż w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia wniosku.
 7. Każdy z członków zwyczajnych Rady dysponuje jednym głosem.
 8. Posiedzenia Rady prowadzi Przewodniczący.
 9. Do zadań Rady należy w szczególności:

1)    powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, w tym Prezesa,

2)    powoływanie pełnomocnika do zawierania umów z członkami Fundacji,

3)    wytyczanie głównych kierunków działania Fundacji,

4)    zatwierdzanie opracowanych przez Zarząd programów działania Fundacji,

6)    ustalanie kierunkowych wytycznych dla Zarządu, co do sposobu rozdziału zgromadzonych środków,

7)    ocena prawidłowości wykorzystania majątku i środków finansowych Fundacji,

8)    ocena rocznych sprawozdań Zarządu z działalności Fundacji,

9)    uchwalenie i zmiany Regulaminu Rady oraz zatwierdzanie proponowanego przez Zarząd Regulaminu Zarządu i jego zmian,

10)  podejmowanie uchwał o połączeniu lub likwidacji Fundacji, oraz o utworzeniu oddziału Fundacji,

11)  wyrażanie zgody na zbycie ruchomych składników majątku Fundacji o wartości przekraczającej 5.000,00 zł (pięć tysięcy złotych zero groszy),

12)  wyrażanie zgody na nabywanie i zbywanie nieruchomości Fundacji,

13)  wyrażanie zgody na zaciąganie zobowiązań przekraczających 25.000,00 zł (dwadzieścia pięć tysięcy złotych zero groszy),

14)  ustalanie wynagrodzeń członków Zarządu oraz wytycznych, co do wysokości wynagrodzeń pracowników Fundacji oraz innych osób współpracujących z Fundacją na podstawie umów cywilnoprawnych,

15)  wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych jej przez Zarząd.