Home Cele

Cele

Celami Fundacji są:

1)     wspieranie organizacyjne, rzeczowe i finansowe podmiotów prowadzących działalność edukacyjną, opiekuńczą i wychowawczą na rzecz dzieci i młodzieży,

2)     wspieranie przedsięwzięć o charakterze kulturalno-oświatowym, sportowym i edukacyjnym,

3)     prowadzenie działalności oświatowo-wychowawczej, organizacja szkoleń i warsztatów podnoszących kwalifikacje,

4)     szkolenie i doskonalenie zawodowe uczniów, młodzieży oraz osób niepełnosprawnych i posiadających utrudniony dostęp do edukacji,

5)     zapewnianie pomocy finansowej i rzeczowej dla dzieci i młodzieży z rodzin najuboższych, w tym w szczególności pochodzących z blokowisk, domów dziecka, zagrożonych ubóstwem terenów wiejskich oraz rodzin patologicznych,

6)     wspieranie organizacyjne, finansowe i rzeczowe budowy, remontów oraz modernizacji obiektów służących prowadzeniu działalności edukacyjnej, opiekuńczej, wychowawczej, kulturalnej i sportowej, skierowanej do osób znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej lub osobistej,

7)     budowanie, modernizacja i remontowanie obiektów przeznaczonych do prowadzenia działalności zmierzającej do poprawy edukacji dzieci, młodzieży i studentów, a także zmierzającej do zdobycia praktycznych umiejętności wspomagających pozycję na rynku pracy,

8)     współorganizowanie akcji pomocy dzieciom z udziałem innych podmiotów,

9)     organizowanie i prowadzenie kwest i zbiórek na rzecz wspierania dzieci i młodzieży,

10)   organizowanie kolonii, obozów rekreacyjnych i sportowych, zawodów, konkursów oraz wycieczek dla dzieci i młodzieży o niskim statusie majątkowym,

11)   finansowanie nagród i stypendiów dla dzieci i młodzieży szczególnie uzdolnionej, ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych, pochodzących z rodzin patologicznych, ubogich oraz mających utrudniony start,

12)   inicjowanie i popieranie wszechstronnego rozwoju społeczeństwa polskiego,
w szczególności z zakresu ochrony praw i wolności człowieka, ochrony życia rodzinnego oraz profilaktyki społecznej,

13)   wspieranie działań zmierzających do rozwoju dzieci i młodzieży poprzez działalność naukową i kulturalną.