Home Statut Fundacji Troska

Statut Fundacji Troska

 

 Statut Fundacji pod nazwą

FUNDACJA TROSKA NA RZECZ WSZECHSTRONNEGO ROZWOJU

DZIECI I MŁODZIEŻY

 

Rozdział I. Postanowienia ogólne

 • 1

Fundacja pod nazwą Fundacja TROSKA na rzecz wszechstronnego rozwoju dzieci
i młodzieży, zwana w dalszej części statutu Fundacją, działa na podstawie Ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. 1991, Nr 46, poz. 203) i ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. 2003 r. Nr 96 poz. 873) oraz postanowień niniejszego statutu.

 

 • 2

Fundacja może posługiwać się nazwą skróconą: Fundacja TROSKA.

 

 • 3

Fundacja została ustanowiona na czas nieokreślony.

 

 • 4

Siedzibą Fundacji jest Kozłówek.

 

 • 5
 1. Terenem działania Fundacji jest cały obszar Rzeczpospolitej Polskiej.
 2. W zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów, Fundacja może prowadzić działalność poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.

 

 • 6
 1. Fundacja posiada osobowość prawną.
 2. Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy ds. oświaty i wychowania.

 

 • 7
 1. Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady, filie, a także przystępować do spółek
  i fundacji.
 2. Fundacja jest organizacją pozarządową prowadzącą działalność pożytku publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
  i o wolontariacie (ustawa o działalności pożytku publicznego) (Dz.U. 2003 r. Nr 96 poz. 873).
 3. Fundacja prowadzi działalność społecznie użyteczną w sferze zadań publicznych określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego, na rzecz ogółu społeczności, a w szczególności osób, o których mowa w Statucie Fundacji; działalność ta jest wyłączną statutową działalnością Fundacji.
 4. Działalność statutowa Fundacji może być prowadzona jako działalność nieodpłatna lub jako działalność odpłatna w rozumieniu przepisów ustawy
  o działalności pożytku publicznego. Obie te formy działalności będą rachunkowo wyodrębnione w stopniu umożliwiającym określenie przychodów, kosztów
  i wyników przy uwzględnieniu przepisów dotyczących rachunkowości.
 5. Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.
 6. Fundacja nie działa w celu osiągnięcia zysku, a osiągany dochód przeznaczać będzie na realizację celów statutowych.

 

 • 8

Fundacja posługuje się pieczęcią z oznaczeniem nazwy i siedziby Fundacji.

 

 • 9

Fundacja może ustanawiać odznaki, medale i tytuły honorowe i przyznawać je wraz
z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla realizacji celów Fundacji lub dla samej Fundacji.

 

 

Rozdział II. Cele i zasady działania Fundacji

 

 • 10

Celami Fundacji są:

 • wspieranie organizacyjne, rzeczowe i finansowe podmiotów prowadzących działalność edukacyjną, opiekuńczą i wychowawczą na rzecz dzieci i młodzieży,
 • wspieranie przedsięwzięć o charakterze kulturalno-oświatowym, sportowym
  i edukacyjnym,
 • prowadzenie działalności oświatowo-wychowawczej, organizacja szkoleń
  i warsztatów podnoszących kwalifikacje,
 • szkolenie i doskonalenie zawodowe uczniów, młodzieży oraz osób niepełnosprawnych i posiadających utrudniony dostęp do edukacji,
 • zapewnianie pomocy finansowej i rzeczowej dla dzieci i młodzieży z rodzin najuboższych, w tym w szczególności pochodzących z blokowisk, domów dziecka, zagrożonych ubóstwem terenów wiejskich oraz rodzin patologicznych,
 • wspieranie organizacyjne, finansowe i rzeczowe budowy, remontów oraz modernizacji obiektów służących prowadzeniu działalności edukacyjnej, opiekuńczej, wychowawczej, kulturalnej i sportowej, skierowanej do osób znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej lub osobistej,
 • budowanie, modernizacja i remontowanie obiektów przeznaczonych do prowadzenia działalności zmierzającej do poprawy edukacji dzieci, młodzieży
  i studentów, a także zmierzającej do zdobycia praktycznych umiejętności wspomagających pozycję na rynku pracy,
 • współorganizowanie akcji pomocy dzieciom z udziałem innych podmiotów,
 • organizowanie i prowadzenie kwest i zbiórek na rzecz wspierania dzieci
  i młodzieży,
 • organizowanie kolonii, obozów rekreacyjnych i sportowych, zawodów, konkursów oraz wycieczek dla dzieci i młodzieży o niskim statusie majątkowym,
 • finansowanie nagród i stypendiów dla dzieci i młodzieży szczególnie uzdolnionej, ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych, pochodzących z rodzin patologicznych, ubogich oraz mających utrudniony start,
 • inicjowanie i popieranie wszechstronnego rozwoju społeczeństwa polskiego,
  w szczególności z zakresu ochrony praw i wolności człowieka, ochrony życia rodzinnego oraz profilaktyki społecznej,
 • wspieranie działań zmierzających do rozwoju dzieci i młodzieży poprzez działalność naukową i kulturalną.

 

 • 11

Do zadań Fundacji należy w szczególności:

 • tworzenie, prowadzenie i utrzymanie placówek, świetlic, klubów, domów, środowiskowych ognisk wychowawczych itp. przeznaczonych do pracy wychowawczej z dziećmi i młodzieżą,
 • pomoc we wszechstronnym rozwoju młodego człowieka, zwłaszcza stwarzanie atmosfery mobilizującej do pracy nad sobą i do kształtowania osobowości chrześcijanina i Polaka,
 • ubogacanie wiary, zasad moralnych i etycznych w życiu osobistym
  i wspólnotowym,
 • organizowanie życia młodzieżowego w różnych jego dziedzinach,
 • zapoznawanie się z dorobkiem kultury narodowej i twórcze angażowanie się
  w rozwój życia kulturalnego, a także dbałość o kulturę osobistą (kulturę bycia, zachowań, życia na co dzień), troska o czystość i piękno otoczenia oraz poszanowanie środowiska naturalnego,
 • dbanie o rozwój fizyczny (kultura fizyczna, sport, turystyka, krajoznawstwo),
 • organizowanie i troska o odpowiedni poziom życia towarzyskiego, rozrywki, wartościowego wykorzystania wolnego czasu, ubogacającego wypoczynku ze szczególnym propagowaniem trzeźwości,
 • angażowanie w życie rodzinne i przygotowanie do założenia własnej rodziny,
 • podejmowanie pracy charytatywnej,
 • prowadzenie profilaktyki w zakresie uzależnień szczególnie alkoholizmu
  i narkomanii,
 • współdziałanie ze szkołami wszystkich szczebli,
 • współpraca z organizacjami harcerskimi w kraju i skautowymi na świecie,
 • współpraca z organizacjami polonijnymi, zagranicznymi i krajowymi w ramach zadań statutowych,
 • współdziałanie z administracją rządową i samorządami w tworzeniu właściwych warunków rozwoju dziecka,
 • integrowanie dzieci, młodzieży niepełnosprawnych w środowisku ich zdrowych  rówieśników, propagowanie odpowiedniego stosunku do dzieci niepełnosprawnych i ich spraw,
 • promowanie wśród dzieci i młodzieży postaw proekologicznych, ochrona przed zagrożeniami wywołanymi niszczeniem środowiska naturalnego, współpraca
  z podmiotami podejmującymi powyższą tematykę,
 • ochrona dziecka przed przemocą fizyczną i psychiczną,
 • promowanie i wspieranie twórczości artystycznej dzieci i młodzieży,
 • prezentacja twórczości: malarstwa, rzeźby, grafiki poprzez wystawy i warsztaty plenerowe oraz publikacje prac,
 • organizowanie koncertów muzycznych innych imprez artystycznych,
 • prowadzenie wypoczynku dla dzieci młodzieży w ciągu całego roku,
  a w szczególności na feriach i wakacjach,
 • współdziałanie z administracją rządową, samorządową, kościołami, związkami wyznaniowymi, stowarzyszeniami z pracodawcami oraz środkami masowego przekazu w realizacji celów statutowych Fundacji,
 • prowadzenie innych działań służących dzieciom i młodzieży.

 

 • 12

Fundacja realizuje swoje cele i zadania poprzez:

 • działalność edukacyjno-wydawniczą,
 • spotkania, zebrania, zjazdy, sympozja, konferencje, prelekcje, pogadanki, dyskusje, kursy i szkolenia, warsztaty terapii zajęciowej,
 • zloty, obozy, rajdy,
 • zawody sportowe, imprezy turystyczne i rekreacyjne, turystykę,
 • poezję, muzykę, śpiew, wieczornice, przedstawienia, przeglądy, koncerty, spotkania ze znaczącymi osobistościami,
 • środki społecznego przekazu, Internet, zwiedzanie kraju i świata, zabytków, muzeów itp.
 • rekolekcje, dni skupienia.

 

 

 • 121

Fundacja współpracuje z innymi organizacjami katolickimi. Fundacja w swojej działalności kieruje się nauką Kościoła Katolickiego i dba o to, by dzieci i młodzież uczestnicząca w formacji miała zapewnioną opiekę duchową i udział w sakramentach.
W ramach działalności Fundacji realizowane będą m.in. zadania dotyczące   rozwijania wiary katolickiej, zasad moralnych i etycznych w życiu osobistym i wspólnotowym.

 

 • 122

Uwzględniając zapisy paragrafów (§) 10, 11 i 12 Statutu, w szczególności cele i zadania Fundacji, ustala się, że Fundacja prowadzić będzie:

 1. A) nieodpłatną działalność pożytku publicznego w zakresie:

58.1                 Wydawanie książek i periodyków oraz pozostała działalność wydawnicza, z wyłączeniem w zakresie oprogramowania

85.5                Pozaszkolne formy edukacji

85.60.Z           Działalność wspomagająca edukację

87.90.Z           Pozostała pomoc społeczna z zakwaterowaniem

88.10.Z           Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i                               osób niepełnosprawnych

88.9                 Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania

90.04.Z           Działalność obiektów kulturalnych

93.11.Z           Działalność obiektów sportowych

93.29.Z           Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna

94.91.Z           Działalność organizacji religijnych

94.99.Z           Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej
                        niesklasyfikowana

 1. B) odpłatną działalność pożytku publicznego w zakresie:

58.1                 Wydawanie książek i periodyków oraz pozostała działalność wydawnicza, z wyłączeniem w zakresie oprogramowania

85.5                Pozaszkolne formy edukacji

85.60.Z           Działalność wspomagająca edukację

87.90.Z           Pozostała pomoc społeczna z zakwaterowaniem

88.10.Z           Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i                               osób niepełnosprawnych

88.9                 Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania

90.04.Z           Działalność obiektów kulturalnych

93.11.Z           Działalność obiektów sportowych

93.29.Z           Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna

94.99.Z           Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej
                        niesklasyfikowana

 

 

 

 

 

 

 

Rozdział III. Majątek i dochody Fundacji

 

 • 13

Majątek fundacji tworzy fundusz założycielski w kwocie 55.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych zero groszy) oraz środki finansowe, nieruchomości
i ruchomości i inne mienie nabyte przez Fundację w toku jej działania.

 

 • 14

Realizacja celów Fundacji finansowana jest z funduszu założycielskiego oraz z dochodów, środków finansowych i majątku uzyskanego przez Fundację, na zasadach przewidzianych w niniejszym statucie.

 

 • 15

Dochody fundacji mogą pochodzić w szczególności z:

 • darowizn, spadków, zapisów,
 • dotacji i subwencji osób prawnych,
 • dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,
 • dochodów z majątku fundacji,
 • odsetek bankowych.

 

 • 16

Dochody pochodzące z dotacji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację wszystkich celów Fundacji, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej.

 

 • 17

W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd składa oświadczenie
o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza i to tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.

 

 

 • 18

1)  Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i ewidencję księgową zgodnie
z obowiązującymi przepisami.

2)  Fundacja odpowiada całym swoim majątkiem za swoje zobowiązania.

 

 • 19

Fundacja nie ma prawa podejmowania działań polegających na:

 • udzielaniu pożyczek lub zabezpieczaniu zobowiązań majątkiem Fundacji
  w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób,
  z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy Fundacji pozostają
  w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
 • przekazywaniu majątku Fundacji na rzecz jej członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
 • wykorzystywaniu majątku Fundacji na rzecz jej członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,
 • zakupie towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Fundacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osoby bliskie, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

 

 

ROZDZIAŁ IV.  Fundator, Pełnomocnik i Organy Fundacji

 

 • 20

Rolę Fundatora określa akt notarialny powołania Fundacji. Fundator powołał do istnienia Fundację i ma prawo do:

 • dokonywania zmian statutu Fundacji,
 • powoływania i odwoływania i członków Rady Fundacji, zgodnie z § 23 ust. 6 Statutu,
 • przekazania swoich uprawnień wynikających ze Statutu wskazanej osobie fizycznej lub prawnej w drodze pełnomocnictwa. Udzielenie takiego pełnomocnictwa przez Fundatora winno nastąpić w formie aktu notarialnego, nie gaśnie wskutek śmierci Fundatora i może być udzielane przez pełnomocnika dalszym pełnomocnikom.

 

 • 21

Pełnomocnik jest powołany przez Fundatora zgodnie z § 20, Statutu i ma prawo do:

 • dokonania zmian statutu Fundacji,
 • odwoływania i powoływania członków Rady Fundacji, zgodnie z § 23 ust. 6 Statutu,
 • mianowania nowego Pełnomocnika zgodnie z § 20. Kolejny Pełnomocnik ma być wybrany z duchowieństwa Diecezji Rzeszowskiej. Podjęcie funkcji Pełnomocnika wymaga uprzedniej pisemnej zgody Biskupa Rzeszowskiego. W przypadku rezygnacji Pełnomocnika winien on przedstawić Biskupowi nowego kandydata. Nowym Pełnomocnikiem może być kandydat zaproponowany przez Pełnomocnika, a zatwierdzony przez Biskupa Rzeszowskiego.

 

 • 22
 1. Organami Fundacji są:
  • Rada Fundacji, zwana dalej Radą,
  • Zarząd Fundacji zwany dalej Zarządem.
 2. Uchwały organów Fundacji zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków, chyba, że niniejszy Statut lub regulamin działania danego organu uchwalony zgodnie z postanowieniami niniejszego Statutu, przewiduje inny sposób podjęcia uchwały.
 3. Działalność organów Fundacji wspiera organ pomocniczy: Duszpasterz Fundacji.

1)   Duszpasterza Fundacji wyznacza Biskup Rzeszowski.

2)   Duszpasterz Fundacji dba o to by działania Fundacji były zgodne z nauką Kościoła Katolickiego i współpracuje z Biskupem Rzeszowskim.

 

 

Rozdział V. Rada Fundacji

 

 • 23
 1. Rada składa się od 2 (dwóch) do 5 (pięciu) osób.
 2. Skład Rady pierwszej kadencji jest ustalany z mocy Statutu przez Fundatora.
 3. Osoby prawne reprezentowane są w Radzie przez osoby do takiej reprezentacji upoważnione z mocy odrębnych przepisów prawa.
 4. Po upływie pierwszej kadencji Rady lub w celu uzupełnienia jej składu, członkowie Rady są wybierani przez Fundatora lub osobę o której mowa w § 20 i § 21 Statutu.
 5. Kadencja Rady trwa 5 (pięć) lat.
 6. Członkowie Rady mogą być w każdej chwili odwołani ze składu Rady przez Fundatora, lub osobę o której mowa w § 20 i § 21 w razie:

1)   wykonywania działalności, której charakter uniemożliwia należyte wykonywanie   funkcji członka Rady,

2)   choroby, ułomności lub utraty sił – powodujących trwałą niezdolność do sprawowania tej funkcji,

3)  przekroczenia 75. roku życia,

4)  nienależytego wypełniania funkcji członka Rady,

5)  istotnego naruszenia postanowień Statutu.

 1. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady, który kieruje jej pracą.
 2. W razie konieczności, szczegółowy tryb działania Rady określa “Regulamin Rady Fundacji”, przyjęty przez Radę.
 3. Członkowie Rady:

1)   nie mogą być członkami Zarządu, ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,

2)   nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane
z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

3)   za wykonywanie funkcji Członka Rady oraz za udział w posiedzeniach członkowie Rady nie otrzymują wynagrodzenia, ani zwrotu  kosztów.

 1. Fundator, przed powołaniem członków Rady Fundacji, odbierze od kandydatów oświadczenia o spełnieniu przez te osoby wymogów określonych w § 23 ust. 9 pkt. 1
  i 2 i po powołaniu członków Rady Fundacji przekaże, złożone przez nich oświadczenia, Zarządowi Fundacji.

 

 

 

 • 24

Przewodniczący Rady kieruje pracą Rady oraz reprezentuje ją na zewnątrz oraz wobec Zarządu.

 

 • 25
 1. Osoba przystępująca do Rady w trakcie trwania kadencji, kończy swą działalność
  w Radzie z dniem upływu tej kadencji. Nie wyklucza to możliwości wybrania tej osoby do Rady na czas trwania następnej kadencji.
 2. Ustanie członkostwa w Radzie następuje z chwilą upływu kadencji, złożenia rezygnacji z pełnienia tej funkcji, odwołania albo śmierci osoby pełniącej tę funkcję.

 

 • 26
 1. Rada jest organem kontroli i nadzoru, odrębnym od organu zarządzającego i nie podlegającym mu w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej lub nadzoru oraz posiada uprawnienia inicjatywne i opiniodawcze.
 2. Rada zbiera się co najmniej raz w roku.
 3. Radę zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu, zgłoszony na piśmie.
 4. Rada podejmuje decyzje w formie uchwał – zwykłą większością głosów, w obecności minimum dwóch jej członków. W razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.
 5. Dla rozpatrzenia sprawy o szczególnym charakterze, posiedzenie Rady może być zwołane w trybie nadzwyczajnym z inicjatywy Zarządu, bądź na pisemny wniosek Przewodniczącego lub przynajmniej dwóch członków Rady.
 6. Nadzwyczajne posiedzenie Rady winno być zwołane nie później niż w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia wniosku.
 7. Każdy z członków zwyczajnych Rady dysponuje jednym głosem.
 8. Posiedzenia Rady prowadzi Przewodniczący.
 9. Do zadań Rady należy w szczególności:
  • powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, w tym Prezesa,
  • powoływanie pełnomocnika do zawierania umów z członkami Zarządu Fundacji,
  • wytyczanie głównych kierunków działania Fundacji,
  • zatwierdzanie opracowanych przez Zarząd programów działania Fundacji,

6)  ustalanie kierunkowych wytycznych dla Zarządu, co do sposobu rozdziału zgromadzonych środków,

7)  ocena prawidłowości wykorzystania majątku i środków finansowych Fundacji,

8)  ocena rocznych sprawozdań Zarządu z działalności Fundacji,

9)  uchwalenie i zmiany Regulaminu Rady oraz zatwierdzanie proponowanego przez Zarząd Regulaminu Zarządu i jego zmian,

10)   podejmowanie uchwał o połączeniu lub likwidacji Fundacji, oraz o utworzeniu oddziału Fundacji,

11)   wyrażanie zgody na zbycie ruchomych składników majątku Fundacji
o wartości przekraczającej 5.000,00 zł (pięć tysięcy złotych zero groszy),

12)   wyrażanie zgody na nabywanie i zbywanie nieruchomości Fundacji,

13)  wyrażanie zgody na zaciąganie zobowiązań przekraczających 25.000,00 zł (dwadzieścia pięć tysięcy złotych zero groszy),

14)  ustalanie wynagrodzeń członków Zarządu, o ile zapisy Statutu             przewidywać   będą wynagrodzenia dla członków Zarządu;  oraz ustalanie wytycznych co do wysokości wynagrodzeń pracowników Fundacji i innych osób współpracujących z Fundacją na podstawie umów cywilnoprawnych,

15)   wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych jej przez Zarząd.

 

Rozdział VI. Zarząd Fundacji

 

 • 27
 1. Zarząd składa się z 2 (dwóch) do 5 (pięciu) członków, w tym Prezesa, powoływanych i odwoływanych przez Radę.
 2. Kadencja członków Zarządu trwa 5 (pięć) lat i jest kadencją wspólną.
 3. Skład pierwszego Zarządu ustala Fundator.
 4. Członkowie Zarządu nie mogą być skazani wyrokiem prawomocnym za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
 5. Członkostwo w Zarządzie ustaje z chwilą upływu kadencji bądź rezygnacji, albo śmierci członka Zarządu, albo w skutek odwołania.
 6. Odwołanie członka Zarządu następuje w razie:
 • wykonywania działalności, której charakter uniemożliwia należyte wykonywanie funkcji członka Zarządu,
 • choroby, ułomności lub utraty sił – powodujących trwałą niezdolność do sprawowania tej funkcji,
 • niespełniania obowiązków członka Zarządu przez okres dłuższy niż 2 (dwa) miesiące,
 • przekroczenia 75. roku życia,
 • nienależytego wypełniania funkcji członka Zarządu,
 • istotnego naruszenia postanowień Statutu.
 1. Członkowie Zarządu:
  • nie mogą być członkami organu nadzoru i kontroli ani pozostawać
   z członkami tych organów w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu,
   w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,
  • z tytułu pełnienia funkcji w Zarządzie nie otrzymują wynagrodzenia, ani zwrotu kosztów.

 

 • 28
 1. Zarząd Fundacji kieruje jej działalnością i reprezentuje Fundację na zewnątrz.
 2. Do reprezentowania Fundacji, w tym składania oświadczeń, podpisywania umów, uprawniony jest Prezes Zarządu samodzielnie lub dwóch członków Zarządu działających łącznie z zastrzeżeniem zapisu ust. 3.
 3. W sprawach majątkowych, których wysokość przekracza kwotę 25.000,00 zł wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu, w tym Prezesa,
  a w przypadku gdy przedmiotem sprawy jest zaciągnięcie zobowiązań przekraczających 25.000,00 zł, wymagana jest wcześniejsza zgoda Rady.
 4. Zarząd może uchwalić “Regulamin Zarządu Fundacji” regulujący szczegółowy tryb działania Zarządu.

 

 • 29

Do kompetencji Zarządu należy:

 • kierowanie bieżącą działalnością Fundacji oraz reprezentowanie jej na zewnątrz,
 • zarządzanie majątkiem i funduszami Fundacji,
 • ustalanie wielkości zatrudnienia,
 • w ramach wytycznych Rady ustalanie zasad wynagradzania, wielkości środków na wynagrodzenia i nagrody dla pracowników Fundacji oraz osób współpracujących z Fundacją na podstawie umów cywilnoprawnych,
 • realizacja programów działania Fundacji,
 • sporządzanie rocznego sprawozdania finansowego Fundacji wymaganego przepisami rachunkowości i rocznego sprawozdania z działalności Fundacji zgodnie z ustawą o fundacjach oraz ustawą o działalności pożytku publicznego, a następnie przedkładanie ich do rozpatrzenia przez Radę oraz podawanie sprawozdania do publicznej wiadomości poprzez jego publikację na stronach internetowych Fundacji,
 • realizacja szczególnych decyzji darczyńców, o ile nie są one sprzeczne z celami Fundacji bądź z postanowieniami niniejszego Statutu,
 • uchwalanie regulaminów i aktów wewnętrznych nie przewidzianych Statutem do kompetencji Rady,
 • występowanie z wnioskami w sprawie zmian w Statucie, połączenia, utworzenia oddziału Fundacji lub likwidacji Fundacji.

 

 • 30

Zarząd odpowiada przed Radą za realizację celów statutowych Fundacji oraz za prawidłowość i celowość (racjonalność) działań podejmowanych przez Fundację.

 

 

 • 31

(skreślony)

 

 • 32
 1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
 2. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes, przesyłając informację o terminie pocztą elektroniczną, a w przypadku braku takiej możliwości listem poleconym lub w inny sposób zaakceptowany przez członków Zarządu, na co najmniej 3 dni przed planowanym spotkaniem.
 3. O posiedzeniu muszą zostać poinformowani wszyscy członkowie Zarządu.
 4. Zarząd podejmuje decyzje za pomocą uchwał zwykłą większością głosów, jeśli dalsze postanowienia statutu nie stanowią inaczej. W przypadku równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.

 

 

 • 33

(skreślony)

 

Rozdział. VII. Postanowienia końcowe

 

 • 34

Zmian w statucie Fundacji dokonuje Rada Fundacji bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania. Zmiany statutu nie mogą dotyczyć celów określonych w akcie założycielskim.

 

 • 35

(skreślony)

 

 • 36
 1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustawiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
 2. O likwidacji Fundacji Zarząd zawiadamia ministra właściwego ds. oświaty
  i wychowania.
 3. Decyzję o likwidacji podejmuje Rada, bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
 4. Likwidatorami są członkowie Zarządu.
 5. Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji przechodzą na Diecezję Rzeszowską lub organizację prowadzącą działalność pożytku publicznego.

 

 

Kozłówek, dnia 18.09.2015  roku

 

 

Rozliczenie PIT z PITax.pl

PIT Online rozliczysz dzięki Instytutowi Wsparcia Organizacji Pozarządowych w ramach projektu PITax.pl dla OPP
PARTNERZY

FORMACJA

Fundacja Troska młodzierz

Zasadą wychowawczą Fundacji Troska, jest metoda tzw.: cudu moralnego. Na nią składa się pięć wartości. 

Po pierwsze: prawda. Mówienie prawdy jest gwarancją wolności. Po drugie: bezinteresowna służba, która uczy hojności i przeciwstawia się postawie egoistycznej. Po trzecie: miłość, która jest zaprzeczeniem nienawiści. Po czwarte: przebaczenie, które jest źródłem jedności. Po piąte: radość, ona jest motorem życia.

Jeżeli w danej wspólnocie zawalczy się o te cztery wartości, wówczas doświadcza się Boga działającego pośród konkretnych ludzi. Tak tworzy się cud moralny – polegający na tym, że we wspólnocie osób doświadcza się Boga.

OSOBY

PROJEKTY

PROJEKTY PERSONALNE:

ERASMUS PLUS –  projekt realizowany we współpracy z ZST Strzyżów, wyjazdy uczniów na praktyki do Niemiec, nauka języka niemieckiego, zajęcia integracyjne z pedagogiem w Trosce. Projekt realizowany  cyklicznie.

KUŹNIA MĘSTWA – 3 dniowy projekt stworzony dla chłopaków ukazujący istotę męskiego serca na podstawie książki „Dzikie serce” Johna Eldredge.

KATEDRA PROFILAKTYKI SPOŁECZNEJ I RESOCJALIZACJI – WYDZIAŁ PEDAGOGICZNY -AKADEMIA IGNATIANUM W KRAKOWIE – cykl wykładów z zakresu profilaktyki społecznej i resocjalizacji młodzieży – dr Barbara Adamczyk

MAJÓWKA WPADNIJ DO KOZŁÓWKA – ewangelizacyjne wydarzenie w maju z katechezami, koncertem, tańcami.

SPOTKANIA WEEKENDOWE – formacja wychowanków (pogadanki, rekreacja, praca fizyczna, modlitwa).

SPOTKANIA SNE – spotkania grupy Szkoły Nowej Ewangelizacji w Kozłówku (co dwa tygodnie w poniedziałki, godz. 18:00).

PROJEKTY MATERIALNE:

Termomodernizacja – projekt zrealizowany przez WFOŚiGW w Rzeszowie (ocieplenie poddasza i fundamentów, wykonanie elewacji, piec gazowy)

Remont świetlicy wiejskiej  – zrealizowany przy współpracy LGD Strzyżów