Prezesem Zarządu Fundacji jest Marcel Ślęczka

Rozdział VI. Zarząd Fundacji

 

§ 27

 1. Zarząd składa się z 2 (dwóch) do 5 (pięciu) członków, w tym Prezesa, powoływanych i odwoływanych przez Radę.
 2. Kadencja członków Zarządu trwa 5 (pięć) lat.
 3. Skład pierwszego Zarządu ustala Fundator.
 4. Członkowie Zarządu nie mogą być skazani wyrokiem prawomocnym za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
 5. Członkostwo w Zarządzie ustaje z chwilą upływu kadencji bądź rezygnacji, albo śmierci członka Zarządu, albo w skutek odwołania.
 6. Odwołanie członka Zarządu następuje w razie:

1)    wykonywania działalności, której charakter uniemożliwia należyte wykonywanie funkcji członka Zarządu,

2)    choroby, ułomności lub utraty sił – powodujących trwałą niezdolność do sprawowania tej funkcji,

3)    niespełniania obowiązków członka Zarządu przez okres dłuższy niż 2 (dwa) miesiące,

4)    przekroczenia 75. roku życia,

5)    nienależytego wypełniania funkcji członka Zarządu,

6)    istotnego naruszenia postanowień Statutu.

 1. Członkowie Zarządu:

1)      nie mogą być członkami organu nadzoru i kontroli ani pozostawać z członkami tych organów w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,

2)      nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

3)      mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni)

 

§ 28

 1. Zarząd kieruje jej działalnością i reprezentuje Fundację na zewnątrz.
 2. Do reprezentowania Fundacji upoważniony jest Prezes Zarządu działający samodzielnie lub dwóch członków Zarządu działających łącznie.
 3. W razie konieczności, szczegółowy tryb działania Zarządu określa “Regulamin Zarządu Fundacji”.

 

§ 29

Do kompetencji Zarządu należy:

1)    kierowanie bieżącą działalnością Fundacji oraz reprezentowanie jej na zewnątrz,

2)    zarządzanie majątkiem i funduszami Fundacji,

3)    ustalanie wielkości zatrudnienia,

4)    w ramach wytycznych Rady ustalanie zasad wynagradzania, wielkości środków na wynagrodzenia i nagrody dla pracowników Fundacji oraz osób współpracujących z Fundacją na podstawie umów cywilnoprawnych,

5)    realizacja programów działania Fundacji,

6)    sporządzanie rocznego sprawozdania finansowego Fundacji wymaganego przepisami rachunkowości i rocznego sprawozdania z działalności Fundacji zgodnie z ustawą o fundacjach oraz ustawą o działalności pożytku publicznego, a następnie przedkładanie ich do rozpatrzenia przez Radę oraz podawanie sprawozdania do publicznej wiadomości poprzez jego publikację na stronach internetowych Fundacji,

7)    realizacja szczególnych decyzji darczyńców, o ile nie są one sprzeczne z celami Fundacji bądź z postanowieniami niniejszego Statutu,

8)    uchwalanie regulaminów i aktów wewnętrznych nie przewidzianych Statutem do kompetencji Rady,

9)    występowanie z wnioskami w sprawie zmian w Statucie, połączenia, utworzenia oddziału Fundacji lub likwidacji Fundacji.

 

§ 30

Zarząd odpowiada przed Radą za realizację celów statutowych Fundacji oraz za prawidłowość i celowość (racjonalność) działań podejmowanych przez Fundację.

 

§ 31

Nie można łączyć członkostwa w Zarządzie z członkostwem w Radzie.

 

§ 32

 1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
 2. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes, przesyłając informację o terminie pocztą elektroniczną, a w przypadku braku takiej możliwości listem poleconym na co najmniej 3 dni przed planowanym spotkaniem.
 3. O posiedzeniu muszą zostać poinformowani wszyscy członkowie Zarządu.
 4. Zarząd podejmuje decyzje za pomocą uchwał zwykłą większością osób, jeśli dalsze postanowienia statutu nie stanowią inaczej. W przypadku równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.

 

§ 33

1.      Oświadczenia woli w imieniu Fundacji w tym w sprawach majątkowych składać może każdy członek Zarządu samodzielnie.

 1. W sprawach majątkowych których wysokość przekracza kwotę 25.000,00 zł wymagany jest podpis dwóch członków Zarządu działających łącznie, w tym Prezesa, a w przypadku gdy przedmiotem sprawy jest zaciągnięcie zobowiązań przekraczających 25.000,00 zł, wymagana jest wcześniejsza zgoda Rady.