Do zadań Fundacji należy w szczególności:

1)    tworzenie, prowadzenie i utrzymanie placówek, świetlic, klubów, domów, środowiskowych ognisk wychowawczych itp. przeznaczonych do pracy wychowawczej z dziećmi i młodzieżą,

2)    pomoc we wszechstronnym rozwoju młodego człowieka, zwłaszcza stwarzanie atmosfery mobilizującej do pracy nad sobą i do kształtowania osobowości chrześcijanina i Polaka,

3)    ubogacanie wiary, zasad moralnych i etycznych w życiu osobistym i wspólnotowym,

4)    organizowanie życia młodzieżowego w różnych jego dziedzinach,

5)    zapoznawanie się z dorobkiem kultury narodowej i twórcze angażowanie się w rozwój życia kulturalnego, a także dbałość o kulturę osobistą (kulturę bycia, zachowań, życia na co dzień), troska o czystość i piękno otoczenia oraz poszanowanie środowiska naturalnego,

6)    dbanie o rozwój fizyczny (kultura fizyczna, sport, turystyka, krajoznawstwo),

7)    organizowanie i troska o odpowiedni poziom życia towarzyskiego, rozrywki, wartościowego wykorzystania wolnego czasu, ubogacającego wypoczynku ze szczególnym propagowaniem trzeźwości,

8)    angażowanie w życie rodzinne i przygotowanie do założenia własnej rodziny,

9)    podejmowanie pracy charytatywnej,

10) prowadzenie profilaktyki w zakresie uzależnień szczególnie alkoholizmu i narkomanii,

11) współdziałanie ze szkołami wszystkich szczebli,

12) współpraca z organizacjami harcerskimi w kraju i skautowymi na świecie,

13) współpraca z organizacjami polonijnymi, zagranicznymi i krajowymi w ramach zadań statutowych,

14) współdziałanie z administracją rządową i samorządami w tworzeniu właściwych warunków rozwoju dziecka,

15) integrowanie dzieci, młodzieży niepełnosprawnych w środowisku ich zdrowych rówieśników, propagowanie odpowiedniego stosunku do dzieci niepełnosprawnych i ich spraw,

16) promowanie wśród dzieci i młodzieży postaw proekologicznych, ochrona przed zagrożeniami wywołanymi niszczeniem środowiska naturalnego, współpraca z podmiotami podejmującymi powyższą tematykę,

17) ochrona dziecka przed przemocą fizyczną i psychiczną,

18) promowanie i wspieranie twórczości artystycznej dzieci i młodzieży,

19) prezentacja twórczości: malarstwa, rzeźby, grafiki poprzez wystawy i warsztaty plenerowe oraz publikacje prac,

20) organizowanie koncertów muzycznych innych imprez artystycznych,

21) prowadzenie wypoczynku dla dzieci młodzieży w ciągu całego roku a w szczególności na feriach i wakacjach,

22) współdziałanie z administracją rządową, samorządową, kościołami, związkami wyznaniowymi, stowarzyszeniami z pracodawcami oraz środkami masowego przekazu w realizacji celów statutowych Fundacji,

23) prowadzenie innych działań służących dzieciom i młodzieży.